Zadania

Kodeks Etyki BibliotekarzaObowiązki nauczycieli bibliotekarzy określa Karta Nauczyciela oraz statut szkoły. Dlatego ważne jest, aby statut uwzględniał odpowiednie, poświęcone temu zapisy. Zadania bibliotekarzy szkolnych we współczesnych bibliotekach to już nie tylko tradycyjnie zajęcia organizacyjne,  pedagogiczne  oraz  poświęcone  doskonaleniu  pracy i działalności marketingowej. Są one pochodną wielorakich funkcji nowoczesnych  bibliotek, które stają się centrami informacji i nauczania w szkole. Jeśli stawia się  nacisk na korzystanie z Internetu, multimediów, pomoc indywidualnym  uczniom  w  ich specjalnych sytuacjach zdrowotnych, szkolnych, czytelniczych, życiowych, tzn. nic innego niż to, że pracownicy bibliotek mają takie zadania i potrzebne im są takie specyficzne kwalifikacje. Pojawiające się wciąż nowinki techniczne i nowe technologie informacyjne, wyzwania związane z e-learningiem wymagają od nauczycieli bibliotekarzy ciągłej aktywności, doskonalenia się, kreatywności i szczególnych umiejętności społecznych w budowaniu korzystnych relacji w szkole między biblioteką szkolną a dyrekcją, biblioteką a nauczycielami, biblioteką a uczniami.

Do głównych zadań  nauczyciela bibliotekarza należy:

 • udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
 • organizacja i zarządzanie biblioteką, i jej zbiorami i sprzętem,
 • udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych,
 • promocja zbiorów i biblioteki,
 • orientowanie się w rynku wydawniczym,
 • znajomość literatury dla dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
 • przygotowywanie planów pracy i sprawozdań,
 • orientowanie się w przepisach oświatowych,
 • inicjowanie oraz współuczestniczenie w procesach wszechstronnie przygotowujących uczniów do życia w społeczeństwie wiedzy i informacji,
 • kształcenie, wespół z wszystkimi nauczycielami, kompetencji informacyjnych, medialnych, komunikacyjnych,
 • rozbudzanie i rozwijanie motywacji oraz potrzeby czytania, kompetencji czytelniczych, zamiłowań i zainteresowań czytelniczych,
 • przygotowanie uczniów do samokształcenia, samodzielności myślenia i radzenia sobie w różnych sytuacjach informacyjnych i życiowych, stwarzanie okazji do rozwoju ich osobowości, indywidualnych zainteresowań i pasji,
 • wspieranie nauczycieli w ich codziennej pracy oraz zachęcanie do wykorzystywania warsztatu pracy biblioteki szkolnej w dydaktyce, integracja procesu dydaktyczno-wychowawczego wokół biblioteki - centrum informacji i dydaktyki w szkole,
 • pomaganie nauczycielom w ich samorozwoju i doskonaleniu, rozbudzanie ich kreatywności, twórczości,
 • wspomaganie programów profilaktycznych realizowanych w szkole (prozdrowotne, proekologiczne, itp.),
 • oferowanie zajęć kulturalnych, zwłaszcza rozwijających czytelnictwo,
 • pomoc rodzicom poprzez wskazywanie im literatury do pokonywania problemów wychowawczych,
 • współuczestnictwo w budowaniu jakości pracy szkoły,
 • podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie pracy!'.

Zadania nauczyciela bibliotekarza zostały określone w treściach najnowszej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Mówi się tam o wspomagającej funkcji dobrze wyposażonej biblioteki szkolnej dysponującej aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów multimedialnych. Konieczna jest także wzajemna współpraca nauczycieli wszystkich przedmiotów (korzystających z zasobów biblioteki szkolnej) z nauczycielami bibliotekarzami "w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji."

Źródło: Staniów B., Biblioteka szkolna dzisiaj, Warszawa, 2012

 

 

 

Copyright © 2022 Bialska BiblioGratka. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
2011.
Powered by Joomla 1.7 Templates